Privacyverklaring

Studiemeester geeft in deze privacyverklaring zo eenvoudig mogelijk aan, hoe zij omgaat met uw persoonsgegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Mocht u na het bestuderen van onze privacyverklaring hierover vragen hebben, neemt u dan a.u.b. contact met ons op. Zie de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Uw privacy is belangrijk. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Daarom gaan wij zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens en met de persoonsgegevens van uw kind(eren). Studiemeester houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
-Enkel die persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
-Passende technische en organisatorische maatregelen genomen hebben om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteren deze rechten.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten
Persoonsgegevens van klanten worden door Studiemeester verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

-Administratief doeleinde (oa facturering)
-Het geven van huiswerkbegeleiding en bijles
-Communicatie over de huiswerkbegeleiding (via leerlingvolgsysteem voor huiswerkbegeleiding en voor bijles per email)
Voor de bovenstaande doelstelling kan Studiemeester de volgende persoonsgegevens vragen:

-Leerlinggegevens: Voornaam en achternaam, roepnaam, geboortedatum, geslacht, woonadres, telefoonnummer, e-mailadres, naam school, vakkenpakket, mentor, aanwezigheidsinformatie, kindnotities (zoals: bijzonderheden gedrag, dyslexie, adhd).
-Ouder-/verzorgergegevens: Voornaam en achternaam, geslacht, verhouding tot leerling, woonadres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) (tbv verslagen en facturering),


Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden
Persoonsgegevens van geïnteresseerden kunnen door Studiemeester worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

-Informatieverstrekking via email inzake reguliere zaken (bv informeren over openingstijden in vakantie, uitnodigingen ouderavonden)
-Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven.
Uw persoonsgegevens worden door Studiemeester opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode dat u klant bij ons bent. Na beëindiging van de huiswerkbegeleiding of bijles wordt uw e-mailadres verwijderd uit de verzendlijst.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij -in eigen beheer- gebruik van de software van een derde partij voor de facturering en het leerlingvolgsysteem  (Studyspace).

Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij wij deze persoonsgegevens delen met een andere verwerkingsverantwoordelijke omdat de wet dit ons verplicht. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen de persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien er een getekend (inschrijfformulier) met de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger is. Aanvullende informatie, mondeling of schriftelijk verstrekt door ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger, is alleen in te zien door het management van Studiemeester.

Bewaartermijn
Studiemeester bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze door ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger zijn verstrekt dan wel op grond van de (belasting-)wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

-Alle personen die namens Studiemeester van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op onze systemen.
-Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
-Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
-Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens, voor zover zij daar toegang tot hebben.
-Voormalige medewerkers hebben geen toegang tot het leerlingvolgsysteem of uw persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of één van onze verwerkers. U hebt ook het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Hebt u nog vragen?
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Onze contactgegevens:
Studiemeester Huiswerkbegeleiding
Wilhelminalaan 1
1815 JC Alkmaar
072 – 511 43 47
[email protected]
www.studiemeester.nl