Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van Studiemeester, gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar. 

 

Artikel 1. Definities 

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder 

De contractant: de met de ouderlijke zorg belaste ouder of voogd; 

De leerling: de persoon die de begeleiding, bijles of training ontvangt. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Studiemeester en een contractant waarop Studiemeester deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst 

3.1. Studiemeester zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, maar Studiemeester heeft geen garantieverplichting met betrekking tot de prestaties van de leerling. De overeenkomst biedt dus geen garantie voor betere cijfers op school. 

3.2. Leerlingen zijn verplicht met het oog op orde gegeven aanwijzingen door Studiemeester en haar medewerkers op te volgen. 

3.3. Studiemeester heeft het recht om de leerling na drie waarschuwingen te verwijderen voor de rest van de betreffende dag zonder daarvoor financiële compensatie te geven. 

3.4. Studiemeester voorziet de leerlingen naar redelijkheid van kladpapier en schrijfblokken. Schrijfgerei komt niet voor rekening van Studiemeester. 

3.5. Studiemeester voorziet leerlingen van koffie, thee, warme chocolademelk, limonade en water. Andere dranken zijn niet voor rekening van Studiemeester. Alcoholhoudende dranken zijn niet toegestaan. 

3.6. Voor schade aan de door Studiemeester aan de leerling ter beschikking gestelde naslagwerken en kantoorartikelen is de contractant volledig aansprakelijk. 

3.7. Door middel van ondertekening van een overeenkomst met Studiemeester gaat Studiemeester er vanuit dat de contractant toestemming verleent aan Studiemeester om contact op te nemen met de school en hulpverleners van de leerling, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven tijdens het intakegesprek. Als de contractant geen toestemming verleent, zal er door medewerkers van Studiemeester ook geen contact opgenomen worden met school en/of andere hulpverlenende instellingen. 

3.8. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

3.9. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. 

 

Artikel 4. Huiswerkbegeleiding 

4.1. In geval van huiswerkbegeleiding zal Studiemeester per dagdeel dat de leerling geweest is via e-mail en via de Studyspace-applicatie informatie verschaffen aan de contractant omtrent de leerling. De contractant zal Studiemeester tijdig informeren omtrent veranderingen of situaties die redelijkerwijs invloed kunnen hebben op de begeleiding. 

4.2. Indien een leerling verhinderd is om naar de huiswerkbegeleiding te komen, dient deze door contractant of de leerling zelf te worden afgemeld per e-mail of telefoon of whatsapp voor 10:00 ’s ochtends voorafgaand aan het moment waarop de leerling bij Studiemeester verwacht wordt. 

4.3. Als de leerling voor 10:00 afgemeld is, kan deze dag op een andere dag ingehaald worden (indien plek beschikbaar), binnen de contracttermijn. 

4.4. Indien de leerling zonder afmelding niet naar de huiswerkbegeleiding komt, zal Studiemeester zo spoedig mogelijk diezelfde dag daarover contact opnemen met de contractant. 

4.5. In geval van huiswerkbegeleiding is de opzegtermijn tussen 0,5 en 1,5 maand. Bij opzeggingen voor en op de 15e van de maand geldt de opzegging  dan voor de laatste dag van desbetreffende maand. Bij opzeggingen na de 15e tot en met de laatste dag van de maand geldt de opzegging  dan voor de laatste dag van daaropvolgende maand. 

4.6. Het verschuldigde bedrag dient per maand achteraf voldaan te worden. 

4.7. Indien de leerling langer dan 5 schooldagen aaneen ziek is, zal voor de ziekteperiode na die eerste 5 schooldagen geen vergoeding in rekening worden gebracht. De ziekteperiode gaat in op de dag dat wij hiervan door de contractant op de hoogte worden gesteld. 

4.8. Studiemeester is gerechtigd om bij langdurige afwezigheid door ziekte na drie weken de overeenkomst per direct te beëindigen. De plek van de leerling in de huiswerkbegeleiding is dan niet langer gegarandeerd. 

4.9. Indien de leerling om een andere reden dan ziekte verhinderd is, zal de begeleiding gewoon in rekening gebracht worden. 

4.10. Studiemeester is op maandag t/m vrijdag geopend van 12.00 uur tot 19.00 uur. 

4.11. In de proefwerkweek is Studiemeester geopend vanaf 11.00 uur. De extra begeleiding in de proefwerkweek wordt niet extra in rekening gebracht, uitgaande van hetzelfde aantal contactdagen per week als overeengekomen. 

4.12. In de officiële zomervakantie en op nationale feestdagen geeft Studiemeester  geen huiswerkbegeleiding. In de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie is Studiemeester van 10.00 tot 17.00 geopend. 

4.13. In de maanden beginnend en eindigend met de officiële zomervakantie wordt er naar evenredigheid van tijd gefactureerd. Een maand met vier volle weken wordt als volle maand aangezien. Dit geldt ook voor de eerste maand waarin de leerling begint. Alle andere maanden, inclusief de maanden met de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie, worden als volle maand gefactureerd. 

 

Artikel 5. Bijlessen 

5.1. In geval van bijlessen zal Studiemeester minimaal eenmaal per lesweek via e-mail informatie verschaffen aan de contractant omtrent de leerling. De contractant zal Studiemeester tijdig informeren omtrent veranderingen of situaties die redelijkerwijs invloed kunnen hebben op de begeleiding. 

5.2. Voor bijlessen geldt een opzegtermijn van 1 week. 

5.3. Bijlessen, met uitzondering van spoedbijlessen, vinden wekelijks plaats op een vaste afgesproken tijd. In de officiële zomervakantie en op nationale feestdagen zijn er geen bijlessen. 

5.4. Studiemeester streeft naar regelmatige tijden en een vaste begeleider voor bijlessen, maar kan dit niet garanderen. 

5.5. Het verschuldigde bedrag dient per maand achteraf voldaan te worden. 

5.6. Indien de leerling zonder afzegging of vanwege een andere reden dan ziekte een les of begeleiding verzuimt, is Studiemeester gerechtigd 50% van het betreffende lesgeld in rekening te brengen. Als een bijles niet doorgaat vanwege afzegging door een medewerker van Studiemeester, brengt Studiemeester geen kosten in rekening. 

5.7. Met betrekking tot het afzeggen van een bijles gelden bij Studiemeester de volgende regels: Als de bijles meer dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht. Als de bijles 24 uur of minder van tevoren wordt afgezegd, wordt de  bijles voor 50% in rekening gebracht. Tenzij er sprake is van overmacht, zoals ziekte. 

5.8. Indien een leerling niet naar een bijles kan komen, zal deze bijles niet verzet worden (incidenteel verzetten is bespreekbaar, maar Studiemeester kan daartoe geen garanties geven). Indien een leerling niet aanwezig wil/kan zijn, zal de bijles afgezegd dienen te worden. Hierbij gelden de onder 5.7 genoemde regels. Structureel verzetten van een bijles is wel mogelijk. 

 

Artikel 6. Eindexamenbegeleiding 

6.1. In geval van eindexamenbegeleiding zal Studiemeester per dagdeel dat de leerling geweest is via e-mail en via de Studyspace-applicatie informatie verschaffen aan de contractant omtrent de leerling. De contractant zal Studiemeester tijdig informeren omtrent veranderingen of situaties die redelijkerwijs invloed kunnen hebben op de begeleiding. 

6.2. Indien een leerling verhinderd is om naar de examenbegeleiding te komen, dient deze door contractant of leerling zelf te worden afgemeld per e-mail of telefoon of whatsapp voor 10:00 ’s ochtends voorafgaand aan het moment waarop de leerling door Studiemeester verwacht wordt. 

6.3. Als de leerling voor 10:00 afgemeld is, kan deze dag op een andere dag ingehaald worden (indien plek beschikbaar), binnen de contracttermijn. 

6.4. Indien de leerling zonder afmelding niet op de verwachte tijd naar de eindexamenbegeleiding komt, zal Studiemeester zo spoedig mogelijk diezelfde dag daarover contact opnemen met de contractant. 

6.5. In geval van examenbegeleiding is de opzegtermijn tussen 0,5 en 1,5 maand. Bij opzeggingen voor en op de 15e van de maand geldt de opzegging  dan voor de laatste dag van desbetreffende maand. Bij opzeggingen na de 15e tot en met de laatste dag van de maand geldt de opzegging  dan voor de laatste dag van daaropvolgende maand 

6.6. Het verschuldigde bedrag dient per maand achteraf voldaan te worden 

6.7. Indien de leerling langer dan 5 schooldagen aaneen ziek is, zal voor de ziekteperiode na die eerste 5 schooldagen geen vergoeding in rekening worden gebracht. De ziekteperiode gaat in op de dag dat wij hiervan door de contractant op de hoogte worden gesteld. 

6.8. Studiemeester is gerechtigd om bij langdurige afwezigheid door ziekte na drie weken de overeenkomst per direct te beëindigen. De plek van de leerling in de huiswerkbegeleiding is dan niet langer gegarandeerd. 

6.9. Indien de leerling om een andere reden dan ziekte verhinderd is, zal de begeleiding gewoon in rekening gebracht worden. 

6.10. Studiemeester is op maandag t/m vrijdag geopend van 12.00 uur tot 19.00 uur. 

6.11. In de SE-week is Studiemeester geopend vanaf 11.00 uur. De extra begeleiding in de SE-week wordt niet extra in rekening gebracht, uitgaande van hetzelfde aantal contactdagen per week als overeengekomen. 

6.12. In de officiële zomervakantie en op nationale feestdagen geeft Studiemeester  geen examenbegeleiding. In de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie is Studiemeester van 10.00 tot 17.00 geopend. 

6.13. In de maanden beginnend en eindigend met de officiële zomervakantie wordt er naar evenredigheid van tijd gefactureerd. Een maand met vier volle weken wordt als volle maand aangezien. Dit geldt ook voor de eerste maand waarin de leerling begint. Alle andere maanden, inclusief de maanden met de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie, worden als volle maand gefactureerd. 

 

Artikel 7: MBO begeleiding 

7.1. In geval van MBO begeleiding zal Studiemeester per dagdeel dat de leerling geweest is via e-mail en via de Studyspace-applicatie informatie verschaffen aan de contractant omtrent de leerling. De contractant zal Studiemeester tijdig informeren omtrent veranderingen of situaties die redelijkerwijs invloed kunnen hebben op de begeleiding. 

7.2. Indien de leerling zonder afmelding niet op de verwachte tijd naar de MBO begeleiding komt, zal Studiemeester zo spoedig mogelijk diezelfde dag daarover contact opnemen met de contractant. 

7.3. In geval van MBO begeleiding is de opzegtermijn 1 maand. Gedurende het grootste gedeelte van het schooljaar kan op elk moment van de maand opgezegd worden. Vanaf 1 mei tot en met 1 juli kan slechts per de 1e van de maand opgezegd worden. 

7.4. Het verschuldigde bedrag dient per maand achteraf voldaan te worden. 

7.5. Indien de leerling langer dan 5 schooldagen ziek is, zal voor de ziekteperiode na die eerste 5 schooldagen het vooruitbetaalde bedrag gecrediteerd worden op de volgende factuur. De ziekteperiode gaat in op de dag dat wij hiervan door de contractant op de hoogte worden gesteld. 

7.6. Studiemeester is gerechtigd om bij langdurige afwezigheid door ziekte na drie weken de overeenkomst per direct te beëindigen. De plek van de leerling in de MBO begeleiding is dan niet langer gegarandeerd. 

7.7. Indien de leerling om een andere reden dan ziekte verhinderd is, zal geen restitutie plaatsvinden. 

7.8. Studiemeester is op maandag t/m vrijdag geopend van 12.00 uur tot 19.00 uur. 

7.9. In de officiële zomervakantie en op nationale feestdagen geeft Studiemeester geen MBO begeleiding. 

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom 

8.1. Studiemeester behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 

8.2. Alle door Studiemeester verstrekte stukken, zoals leerlingenverslagen, rapporten, brochures, adviezen, software et cetera, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de contractant en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Studiemeester worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. 

 

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst 

9.1. Ontbinding van de overeenkomst door Studiemeester is in de volgende gevallen mogelijk: 

-indien de contractant een betalingsachterstand heeft van 2 maanden of meer na de factuurdatum van de laatst betaalde factuur. In dat geval blijft de betalingsverplichting voor de periode tot aan de datum van ontbinding gehandhaafd. 

-indien de leerling in redelijkheid niet valt te begeleiden en/of in de groep niet te handhaven valt. 

-indien de leerling langer dan drie weken niet aanwezig is geweest bij de huiswerkbegeleiding of bijlessen. 

 

Artikel 10. Hoogte van de prijs 

10.1. De prijzen voor de verschillende diensten worden in beginsel elk jaar per 1 januari vastgesteld voor dat kalenderjaar. 

10.2. Eventuele prijsaanpassingen tijdens het schooljaar, worden uiterlijk twee maanden van tevoren aangekondigd. 

10.3. Voor huiswerkbegeleiding, examenbegeleiding en MBO begeleiding dient de contractant maandelijks achteraf een vast bedrag te voldoen als genoemd in de overeenkomst. In de maanden juli en augustus wordt dit bedrag naar ratio van genoten begeleiding in rekening gebracht. 

10.4. Bijlessen worden maandelijks achteraf gefactureerd. 

10.5. Elke factuur wordt door Studiemeester per e-mail verstuurd. Indien de contractant een factuur per post prefereert, dient dit door de klant zelf specifiek aangegeven te worden. 

 

Artikel 11. Betaling 

11.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting op de rekening die door Studiemeester op de factuur wordt vermeld. 

11.2. Vanaf 14 dagen na het verstrijken van de factuurdatum is de contractant in verzuim. Op dat moment is Studiemeester wettelijk verplicht volgens de Wet Incassokosten (WIK) u een aanmaning te sturen met ’14-dagen-herinneringsbrief’. Als de factuur veertien dagen na de dagtekening van de herinnering niet is betaald, schakelt Studiemeester een  Gerechtsdeurwaarders- en Incassobureau in, waarvan de kosten voor rekening van contractant zijn. 

11.3. Extra diensten, zoals proefwerkweekbegeleiding en vakantieopdrachten, worden apart in rekening gebracht. Met de proefwerkweek wordt die week bedoeld die de meeste proefwerkdagen bevat. 

11.4 Indien een leerling al dan niet met toestemming van contractant geen huiswerkbegeleiding afneemt met een reden anders dan welke genoemd in artikel 4 lid 6, is restitutie niet mogelijk. 

Geen restitutie is mogelijk indien een leerling al dan niet met toestemming van contractant geen huiswerkbegeleiding afneemt in een maand die wel betaald dient te worden met een reden anders dan genoemd in artikel 4 lid 6. 

11.5. Is de contractant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, waarin begrepen de incassokosten, voor rekening van de contractant. 

11.6. In geval van overmacht als gedefinieerd in artikel 13 is Studiemeester verplicht tot restitutie van het betaalde geld vanaf de dag van intreding van de overmacht. 

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid 

12.1. De aansprakelijkheid van Studiemeester, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 

12.2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Studiemeester beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van het een jaar lang met de regelmaat van de huidige overeenkomst volgen van begeleiding, bijlessen of een cursus. 

12.3. De in de voorafgaande leden van dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Studiemeester of haar medewerkers. 

12.4. Studiemeester is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 

12.5. Studiemeester is niet aansprakelijk voor het verdwijnen, verlies of beschadigingen van door de leerling meegebrachte spullen. De leerling heeft daarin een eigen zorgplicht. 

12.6. Aansprakelijkheid van Studiemeester beperkt zich tot de grenzen van het bedrijfspand. De reis van en naar Studiemeester, evenals het buiten vertoeven tijdens pauzes, vallen dus buiten de aansprakelijkheid van Studiemeester. 

 

Artikel 13. Overmacht 

13.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Studiemeester geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Studiemeester niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 

13.2. Studiemeester heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Studiemeester haar verbintenis had moeten nakomen. 

13.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Studiemeester opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Studiemeester niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

13.4. Indien Studiemeester bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de contractant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

 

Artikel 14. Toepasselijk recht 

14.1. Op elke overeenkomst tussen Studiemeester en de contractant is Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 15. Geschillenregeling 

15.1. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in Alkmaar.